În realizarea funcţiilor sale, Ministerul Turismului exercită următoarele atribuţii specifice, în conformitate cu reglementările în vigoare :

-elaborează şi implementează în domeniul turismului Strategia naţională de dezvoltare turistică, strategii de dezvoltare şi soluţii de reformă privind evoluţia sectorului şi atragerea investitorilor, politici de promovare şi dezvoltare a turismului;
-elaborează, aprobă şi implementează planuri de dezvoltare a infrastructurii turistice;
-organizează şi realizează activitatea de promovare turistică a României atât pe piaţa internă, cât şi pe pieţele internaţionale, prin activităţi specifice reprezentanţelor de promovare turistică;
-îndeplineşte rolul de autoritate naţională responsabilă cu elaborarea, coordonarea şi implementarea programului pentru definirea şi promovarea brandului turistic naţional, în scopul creării unei imagini pozitive a României;
-autorizează operatorii economici şi personalul de specialitate din turism, respectiv licenţiază agenţiile de turism, clasifică structurile de primire turistice, omologhează pârtiile, traseele de schi şi traseele turistice montane, brevetează şi atestă personalul de specialitate, avizează capacitatea instituţională şi eficacitatea educaţională în domeniul formării profesionale, autorizează plajele turistice şi activităţile din industria de agrement, acreditează centrele naţionale de informare şi promovare turistică;
-exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de acţionar al statului privind restructurarea, privatizarea, reorganizarea şi, după caz, lichidarea operatorilor economici cu capital de stat din domeniul turismului, exercitând calitatea de instituţie publică implicată şi autoritate tutelară, în condiţiile legii;
-atestă ca staţiuni turistice de interes local sau naţional localităţi sau părţi de localităţi, la solicitarea autorităţilor publice locale;
-organizează evidenţa, atestarea şi monitorizarea valorificării şi protejării patrimoniului turistic, conform legii;
-urmăreşte mediatizarea şi aplicarea în practică a acordurilor guvernamentale în domeniul turismului, în care sunt prevăzute acţiuni de cooperare economică internaţională la care ministerul este parte;
-urmăreşte evoluţia politicilor Uniunii Europene în domeniul turismului şi propune măsuri pentru adaptarea politicilor României la acestea;
-asigură îndeplinirea obligaţiilor care îi revin din reglementările europene, precum şi activităţile desfăşurate de partea română în cadrul instituţiilor Uniunii Europene, în domeniul turismului;
-urmăreşte derularea activităţii organismului intermediar aferent derulării programelor finanţate din fonduri europene;
-aprobă, în condiţiile legii, înfiinţarea şi atribuţiile reprezentanţelor de promovare turistică cu sediul în străinătate şi ale reprezentanţelor şi unităţilor teritoriale cu sediul în ţară;
-solicită şi primeşte de la celelalte autorităţi publice, în condiţiile legii, informări, analize, rapoarte, sinteze pe probleme ce ţin de dezvoltarea sectorului turismului;
-elaborează strategiile şi planurile de acţiune aferente domeniului turismului;
-elaborează criteriile, priorităţile şi procedurile necesare în vederea desfăşurării programelor şi proiectelor activităţilor specifice, după caz;
-derulează sau coordonează programe şi proiecte cu finanţare externă, prin înfiinţarea de unităţi de management de proiect;
-participă, împreună cu alte organe ale administraţiei publice de specialitate, la elaborarea şi implementarea politicilor, proiectelor şi programelor de cercetare, inovare şi transfer de tehnologie în domeniile sale de activitate;

-coordonează cooperarea în cadrul programelor şi studiilor Uniunii Europene, ale Organizaţiei Mondiale a Turismului şi ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică a proiectelor şi programelor din domeniul turismului, precum şi în cadrul acordurilor bilaterale interguvernamentale încheiate de România în acest domeniu
-identifică metode de îmbunătăţire a activităţilor în domeniu, pentru asigurarea transparenţei administrative, elaborării şi implementării unor coduri de bune practici, încurajarea şi sprijinirea iniţiativei private;
-urmăreşte promovarea unui mediu de afaceri în domeniul coordonat, stimulativ, concurenţial, corect şi integru, prin coordonarea aplicării următoarelor măsuri:
a)organizarea de consultări publice periodice cu privire la implementarea Strategiei naţionale anticorupţie şi a celorlalte politici publice cu impact asupra turismului;
b)cunoaşterea şi aplicarea de bune practici internaţionale ori standarde în implementarea programelor proprii;
-organizează evenimente/întâlniri cu reprezentanţi ai instituţiilor publice, private, organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale, naţionale şi internaţionale, precum şi congrese, colocvii şi alte acţiuni similare, în ţară şi străinătate, în domeniul turismului;
-participă la manifestări expoziţionale de turism în ţară şi în străinătate, organizează vizite educaţionale de informare, precum şi evenimente şi misiuni cu rol în creşterea circulaţiei turistice în România sau cu impact în creşterea notorietăţii României ca destinaţie turistică, în ţară şi în străinătate, sau participă în calitate de coorganizator împreună cu asociaţiile profesionale, patronale şi organizaţiile neguvernamentale cu activitate în domeniul turismului, autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, cu alte entităţi ce desfăşoară activitate în domeniul turismului, în cadrul cărora se pot organiza deplasări pentru reprezentanţii mass-mediei;
-organizează activităţi de promovare prin producţie/coproducţie de emisiuni TV şi radio;
-stabileşte, împreună cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale care au atribuţii în domeniu, măsuri pentru protejarea zonelor cu valoare istorică, arhitecturală sau peisagistică, măsuri pentru valorificarea turistică, precum şi măsuri pentru integrarea acestora în acţiunile de modernizare a localităţilor şi a zonelor aferente;
-efectuează controlul activităţilor din turism şi din industria de agrement, conform legislaţiei în vigoare;
-efectuează controlul calităţii serviciilor din turism şi din industria de agrement;
-monitorizează derularea investiţiilor pentru proiectele din domeniile sale de activitate pe care ministerul le finanţează;
-coordonează programele de asistenţă acordată de Organizaţia Mondială a Turismului şi de alte organisme internaţionale;
-coordonează, împreună cu Ministerul Educaţiei Naţionale, procesul de instruire din instituţii de învăţământ în domeniul turismului;
-coordonează, împreună cu Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, programe naţionale şi judeţene de reconversie profesională în meseriile specifice activităţii turistice;
-realizează politica de promovare şi dezvoltare a turismului pe baza programului anual de marketing şi promovarea turismului şi a programului de dezvoltare a produselor turistice;
-avizează documentaţiile de urbanism privind zonele şi staţiunile turistice, precum şi documentaţiile privind construcţiile în domeniul turismului, conform legii;
-coordonează gestionarea fondurilor guvernamentale alocate pentru investiţiile realizate în parteneriat cu autorităţile publice locale.

Consiliul Consultativ al Turismului

 Ordin 508/12.03.2013 privind înființarea și aprobarea Statutului Consiliului Consultativ al Turismului

 Criterii privind dobandirea calitatii de membru al Consiliului Consultativ al Turismului

 

România pe plan extern

Pe plan extern, România desfășoară relații de colaborare turistică cu numeroase state ale lumii, cadrul juridic al acestora fiind asigurat de acorduri interguvernamentale.

De asemenea, România face parte din organizații internaționale și regionale de turism, cu statut de stat membru cu drepturi depline sau observator iar în majoritatea acestora încă de la înființarea lor, astfel:

Organizația Mondială a Turismului – www.unwto.org (anul aderarii Romaniei:1975)
Comisia Europeană pentru Turism – www.etc-organisation.org (anul aderării României:anul 1998)
Comisia Dunăreană pentru Turism – www.danube-river.org (anul aderării României: 1998)
Inițiativa Central Europeană – www.cei-net.org (anul aderării României: 1992)
Organizația pentru Cooperarea Economică la Marea Neagră –www.bsec - organization.org (anul aderării României: 1996)
Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare – www.oecd.org (anul aderării României 2007) – statut de observator
Comisia Europeană – Comitetul de Consultanță în Turism – www.ec.europa.en/enterprise/tourism/index_en.htm
Asociația Internațională Itervitis- www.itervitis.org (anul aderării României : 2013)

De asemenea, România susține Centrul Dunărean de Competență - www.dcc.org .

Menționăm activitatea dinamică desfășurată de România în cadrul acestor organizații internaționale și regionale de profil, manifestată atât prin ocuparea unor funcții importante în structurile acestora, cât și prin participarea și organizarea de evenimente sub patronajul acestora.