DOCUMENTAȚIE EMITERE ATESTAT ȘI ECUSON GHID DE TURISM

>> Hotărârea Guvernului nr. 305/2001 privind atestarea şi utilizarea ghizilor de turism, cu modificările şi completările ulterioare

>> ORDIN nr. 180/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile și criteriile pentru selecționarea, școlarizarea, atestarea și utilizarea ghizilor de turism

Cerere tip (descarcă)

Declaration (download)

Articolul 13

(1) În vederea obținerii atestatului și ecusonului de ghid de turism, solicitantul, cetățean român, va prezenta următoarele documente:

În cazul categoriei de ghid de turism local

 1. cerere-tip – conform modelului prezentat;
 2. copie act de identitate;
 3. copie certificat de calificare obținut în urma absolvirii unui program de formare profesională de tip calificare (în conformitate cu reglementările legale în vigoare) sau copie certificat de competențe profesionale pentru ocupația ghid de turism, eliberat de un centru de evaluare și certificare competențe profesionale autorizat, cu condiția ca acesta să aibă toate competențele din standardul ocupațional în vigoare;
 4. certificat de cazier judiciar valabil, eliberat de autoritățile competente;
 5. document care atestă absolvirea învățământului minim obligatoriu;
 6. document medical emis conform legislației din România din care să rezulte că titularul este apt din punct de vedere medical (fizic și psihic) pentru desfășurarea activității de ghid de turism;
 7. 2 fotografii tip legitimație/atestat (2,5 cm x 3,5 cm).

În cazul categoriei de ghid de turism național, documentația va cuprinde, suplimentar

 1. document care atestă absolvirea învățământului liceal fără diplomă de bacalaureat;
 2. copie atestat/certificat/diplomă privind cunoașterea unei limbi străine;
 3. copia certificatului de absolvire a programului de formare profesională de tip specializare, organizat de furnizori de formare profesională autorizați conform legislației din România;

În cazul categoriei de ghid de turism specializat, documentația va cuprinde, suplimentar

 1. document care atestă absolvirea învățământului liceal fără diplomă de bacalaureat;
 2. copie atestat/certificat/diplomă privind cunoașterea unei limbi străine;
 3. copia certificatului de absolvire a programului de formare profesională de tip specializare/perfecționare, organizat de furnizori de formare profesională autorizați conform legislației din România.

(2) În cazul cetățenilor UE/SEE/Confederației Elvețiene, documentele prevăzute la alin. (3) vor fi traduse în limba română de un traducător autorizat, cu excepția actului de identitate.

(3) Pentru prestarea temporară sau ocazională, conform Directivei CE 36/2005, în cazul ghizilor de turism, cetățeni ai statelor membre UE/SEE/Confederației Elvețiene care însoțesc grupurile de turiști pe teritoriul României fără a presta servicii de ghid de turism în cadrul obiectivelor turistice, este obligatorie notificarea pentru prestarea în regim temporar sau ocazional (cu minimum 60 de zile înainte de prestarea activității), conform declarației (Delaration). Aceasta se reînnoiește o dată pe an în cazul în care prestatorul intenționează să furnizeze servicii temporar sau ocazional în România în decursul anului respectiv. Prestatorul poate prezenta această declarație, însoțită de actele doveditoare, prin orice mijloace (prin punctul de contact unic electronic sau prin transmiterea la registratura instituției), iar procedura se finalizează cu eliberarea unei autorizații temporare cu valabilitate până la finalul anului și actualizarea bazei de date electronice a instituției.

Documentele necesare sunt:

 1. declarație prealabilă, în formă scrisă, pe propria răspundere, care cuprinde informații despre solicitant, despre activitatea pe care intenționează să o desfășoare cu caracter temporar/ocazional pe teritoriul României, perioada în care dorește să presteze servicii de ghid de turism în România etc.;
 2. copia documentului de identitate;
 3. o dovadă prin care autoritățile competente ale statului membru de stabilire atestă că la data eliberării acestui document posesorul este stabilit legal pe teritoriul său în vederea exercitării activităților de ghid de turism și nu i-a fost interzisă exercitarea acestora nici chiar cu titlu temporar;
 4. dovada calificării profesionale: diplomele, certificatele sau alte titluri care atestă calificarea de ghid de turism, respectiv specializarea.

(4) Cetățenii UE/SEE/Confederației Elvețiene care se stabilesc în România și doresc să practice ocupația de ghid de turism au obligația de a obține atestatul și ecusonul de ghid de turism, conform documentației de recunoaștere a calificărilor profesionale obținute într-un stat membru UE/SEE/în Confederația Elvețiană, care cuprinde:

 1. certificat de competențe profesionale pentru calificarea ghid de turism eliberat în România de un centru de evaluare și certificare de competențe profesionale autorizat de autoritatea publică centrală cu atribuții în domeniul formării profesionale a adulților, cu condiția ca acesta să aibă toate competențele din standardul ocupațional în vigoare din România;
 2. atestat/certificat/diplomă privind cunoașterea limbii române cel puțin nivel mediu;
 3. documentele prevăzute la  (1) lit. a)b), d)f)și g);
 4. în cazul categoriei de ghid de turism național/specializat, documentația va cuprinde suplimentar copia certificatului de absolvire a programului de formare profesională de tip specializare/perfecționare.

(5) Atestatele și ecusoanele de ghid de turism au o valabilitate de 5 ani. Acestea se actualizează înainte de expirarea termenului de 5 ani de la data emiterii, respectiv a ultimei actualizări. În caz contrar, documentul își pierde valabilitatea.

(6) În vederea actualizării atestatului și ecusonului de ghid de turism, solicitantul va depune următoarele documente:

 1. cerere-tip – conform modelului prezentat;
 2. copie carte de identitate;
 3. certificat de cazier judiciar valabil eliberat de autoritățile competente pentru cetățenii români și străini sau alt document similar prin care solicitantul dovedește absența unor suspendări temporare sau definitive de la practicarea ocupației de ghid de turism sau inexistența unei condamnări penale, emis de statul de origine, în original și traducere autorizată;
 4. document medical emis conform legislației din România din care să rezulte că titularul este apt din punct de vedere medical (fizic și psihic) pentru desfășurarea activității de ghid de turism;
 5. copii ale documentelor care determină modificarea categoriei de ghid de turism obținute anterior (certificat de specializare/perfecționare, atestat limbă străină), după caz;
 6. 2 fotografii tip legitimație/atestat (2,5 cm x 3,5 cm).

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support