DOCUMENTAȚIE EMITERE CERTIFICAT DE CLASIFICARE PENTRU STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICE CU FUNCȚIUNI DE CAZARE ȘI/SAU ALIMENTAȚIE PUBLICĂ

DESCARCĂ MODEL Cerere standardizată pentru obținerea certificatului de clasificare

DESCARCĂ MODEL Fişă standardizată privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii şi tipuri

DESCARCĂ MODEL Fişă standardizată privind încadrarea şi organizarea spaţiilor în structurile de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică

DESCARCĂ MODEL Cerere standardizată pentru obținerea certificatului de clasificare de către operatorii economici persoane fizice

>> ORDIN nr. 65 din 10 iunie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licenţelor şi brevetelor de turism

>> ORDIN nr. 510 din 22 februarie 2022 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Turism nr. 65/2013

>> ORDIN nr. 985 din 29 martie 2024 pentru modificarea art. 4 din Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Turism nr. 65/2013

>> HOTĂRÂRE nr. 1267 din 8 decembrie 2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism

(1) Eliberare certificat de clasificare – în vederea eliberării certificatului de clasificare, operatorii economici proprietari şi/sau administratori de structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare și/sau alimentație publică depun la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului, documentaţia cu următorul conţinut:

a) cerere standardizată, conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice;

b) certificat constatator (forma extinsă) emis de Oficiul Registrului Comerţului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, cu modificările și completările ulterioare, din care să rezulte activitățile autorizate a fi desfășurate la punctul de lucru și codul/codurile CAEN corespunzătoare, pentru structura de primire turistică respectivă, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul instituțiilor publice, organizațiilor, asociațiilor, fundațiilor, cultelor religioase și alte asemenea – copia documentului de înființare (hotărâre de guvern, hotărâre instanță, etc), copia documentului de înregistrare fiscală, statutul sau documentul care atestă posibilitatea desfășurării activității de cazare și/sau alimentație publică și documentul din care să rezulte dreptul de administrare (proprietate, comodat, închiriere sau alt drept de folosință) a structurii(lor) de primire turistică(e) precum și adresa unității(lor) respectivă(e);

c) fişă standardizată privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii și tipuri, conform anexei 4 la prezentele norme metodologice, după caz;

d) fişă standardizată privind încadrarea și organizarea spațiilor în structurile de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică, conform anexei nr. 5 la prezentele norme metodologice, după caz;

e) dovada înregistrării contractelor de muncă în registrul general de evidență a salariaților (extras REVISAL – vizat pentru conformitate de semnatarul cererii standardizate prevăzute la lit. a) din prezentul alineat) a personalului minim necesar asigurării funcționării structurii de primire turistice (conducere operativă, șef recepție cazare și/sau șef producție și servire pentru unitățile de alimentație publică, după caz) și a documentelor care atestă pregătirea profesională a fiecăruia, conform anexei nr. 7 la prezentele norme metodologice, celelalte documente privind încadrarea cu personal calificat vor fi prezentate la data verificării la fața locului a structurii de primire turistice supuse procedurii de clasificare;

f) documente din care să reiasă legalitatea construcției cum ar fi autorizația de construire sau certificat de atestare/adeverință privind edificarea construcției, acte de proprietate, extras de carte funciară, fără a se limita la acestea.

(1^1) Eliberare certificat de clasificare pentru persoane fizice – în vederea eliberării certificatului de clasificare, operatorii economici persoane fizice proprietare de structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare de tipul apartamente și/sau camere de închiriat în locuințe familiale depun la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului documentația cu următorul conținut:

a) cerere standardizată pentru obținerea certificatului de clasificare de către operatorii economici persoane fizice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3^1 la prezentele norme metodologice;

b) fișă standardizată privind încadrarea nominală a spațiilor de cazare pe categorii și tipuri, conform anexei nr. 4 la prezentele norme metodologice, după caz;

c) copia actului de identitate al persoanei fizice solicitante, proprietară a structurii de primire turistice;

d) acordul asociației de locatari/proprietari și acordul proprietarilor cu care persoana fizică are pereți comuni, pe plan orizontal și vertical, din care să rezulte activitățile ce urmează a fi desfășurate în structura de primire turistică respectivă; în situația în care nu este constituită asociația de locatari/proprietari, proprietarul va da o declarație pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, din care să reiasă faptul că nu există asociație legal constituită, iar toți proprietarii care și-au exprimat acordul sunt cei cu care operatorul are pereți comuni; 

e) documentul din care să rezulte dreptul de proprietate asupra structurii de primire turistice, precum și adresa unității respective.

f) documente din care să reiasă legalitatea construcției cum ar fi autorizația de construire sau certificat de atestare/adeverință privind edificarea construcției, extras de carte funciară, fără a se limita la acestea.

(2) Reclasificare unitate la un alt tip de structură și/sau categorie de clasificare – în vederea preschimbării certificatului de clasificare emis pentru același operator economic, în situaţia reclasificării unităţii la un alt tip de structură și/sau categorie de clasificare:

a) cerere standardizată, conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice;

b) memoriu justificativ de reclasificare;

c) fişă standardizată privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii și tipuri, conform anexei 4 la prezentele norme metodologice, după caz;

d) fişă standardizată privind încadrarea și organizarea spațiilor în structurile de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică, conform anexei nr. 5 la prezentele norme metodologice, după caz;

e) certificatul de clasificare emis anterior însoțit de fișa anexă, în original;

f) dovada înregistrării contractelor de muncă în registrul general de evidență a salariaților (extras REVISAL – vizat pentru conformitate de semnatarul cererii standardizate prevăzute la lit. a) din prezentul alineat) a personalului minim necesar asigurării funcționării structurii de primire turistice (conducere operativă, șef recepție cazare și/sau șef producție și servire pentru unitățile de alimentație publică, după caz) și a documentelor care atestă pregătirea profesională a fiecăruia, conform anexei nr. 7 la prezentele norme metodologice, celelalte documente privind încadrarea cu personal calificat vor fi prezentate la data verificării la fața locului a structurii de primire turistice supuse procedurii de clasificare.

(3) Schimbare titular al certificatului de clasificare – în cazul schimbării operatorului economic, titular al certificatului de clasificare, care desfăşoară activitate de cazare şi/sau alimentaţie publică prin intermediul structurii de primire turistice în cauză, documentația va cuprinde:

a) cerere standardizată, conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice;

b) certificat constatator (forma extinsă) emis de Oficiul Registrului Comerţului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, cu modificările și completările ulterioare, din care să rezulte activitățile autorizate a fi desfășurate la punctul de lucru și codul/codurile CAEN corespunzătoare, pentru structura de primire turistică respectivă, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004. În cazul instituțiilor publice, organizațiilor, asociațiilor, fundațiilor, cultelor religioase și alte asemenea – copia documentului de înființare (hotărâre de guvern, hotărâre instanță, etc), copia documentului de înregistrare fiscală, statutul sau documentul care atestă posibilitatea desfășurării activității de cazare și/sau alimentație publică și documentul din care să rezulte posibilitatea administrării (proprietate, comodat, închiriere sau alt drept de folosință) structurii(lor) de primire turistică(e) precum și adresa unității(lor) respectivă(e);

c) fişă standardizată privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii și tipuri, conform anexei 4 la prezentele norme metodologice, după caz;

d) fişă standardizată privind încadrarea și organizarea spațiilor în structurile de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică, conform anexei nr. 5 la prezentele norme metodologice, după caz;

e) dovada înregistrării contractelor de muncă în registrul general de evidență a salariaților (extras REVISAL – vizat pentru conformitate de semnatarul cererii standardizate prevăzute la lit. a) din prezentul alineat) a personalului minim necesar asigurării funcționării structurii de primire turistice (conducere operativă, șef recepție cazare și/sau șef producție și servire pentru unitățile de alimentație publică, după caz) și a documentelor care atestă pregătirea profesională a fiecăruia, conform anexei nr. 7 la prezentele norme metodologice, celelalte documente privind încadrarea cu personal calificat vor fi prezentate la data verificării la fața locului a structurii de primire turistice supuse procedurii de clasificare.

(4) Schimbare denumire structură de primire turistică – în situaţia schimbării denumirii structurii de primire turistice, operatorul economic, titular al certificatului de clasificare,  depune la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului, o documentaţie cu următorul conţinut:

a) cerere de modificare a denumirii structurii de primire turistice în cauză, din care să rezulte noua denumire;

b) certificatul de clasificare şi fişa anexă emisă anterior – în original.

(5) Eliberare duplicat certificat de clasificare/fișă anexă – în vederea eliberării unui duplicat al certificatului de clasificare/fișei anexe, în cazul pierderii sau deteriorării/distrugerii acestora, operatorul economic, titular al certificatului de clasificare/fișei anexe, depune la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului, o documentaţie cu următorul conţinut:

a) cerere privind eliberarea unui duplicat al certificatului de clasificare/fișei anexe;

b) anunțul din presă privind dovada publicării pierderii/distrugerii certificatului de clasificare/fișei anexe, declarate nule.

(6) Modificare fișă anexă – în vederea eliberării unei noi fişe anexe a certificatului de clasificare, în situaţia în care au intervenit modificări în structura spaţiilor cu funcţiuni de cazare şi/sau de alimentaţie publică, operatorul economic proprietar şi/sau administrator de structuri de primire turistice depune la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului o documentaţie cu următorul conţinut:

a) cerere privind eliberarea unei noi fișe anexe;

b) fişă standardizată privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii și tipuri, conform anexei nr. 4 la prezentele norme metodologice sau fişa standardizată privind încadrarea și organizarea spațiilor în structurile de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică, conform anexei nr. 5 la prezentele norme metodologice, după caz;

c) fișa anexă eliberată anterior – în original;

d) memoriu justificativ de reclasificare, dacă este cazul.

(7) Radiere certificat de clasificare – Operatorul economic, titular al certificatului de clasificare, în cazul încetării definitive a activității în structura de primire turistică, depune la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului, o documentaţie cu următorul conţinut:

a) cerere privind radierea certificatului de clasificare;

b) certificatul de clasificare şi fişa anexă emisă anterior – în original.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support